Kontakt

Coffee Ni-Ro spol. s r.o.
Pekinská 2534/5
Košice 040 13

DIČ: 2120261737
IČ DPH: SK 2120261737
zápisané v obchodnom registri Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 39029/V

Banka: VÚB banka a.s.
číslo účtu: 3667383058/0200
IBAN: SK63 0200 0000 0036 6738 3058
SWIFT (BIC): SUBASKBX 0200

telefonické spojenie: +421 905 741 246
web: www.kavaniro.sk
emailové spojenie: info@kavaniro.sk
objednávky: objednavky@kavaniro.sk

Všeobecné obchodné podmienky

Prevádzkovateľom tohto internetového obchodu je spoločnosť Coffee Ni-Ro spol. s r.o. (ďalej len “Predávajúci”) Nákup v tomto internetovom obchode môžu vykonávať fyzické aj právnické osoby pri dodržaní nasledovných podmienok:

Všeobecné obchodné podmienky

Na stránke www.kavaniro.sk, ktorého súčasťou sú tieto Všeobecné obchodné podmienky spoločnosti: Coffee Ni-Ro spol. s r.o.; IČO: 50 297 325; DIČ: 2120261737; IČ DPH: SK 2120261737 (ďalej len „VOP“) je ponukou na uzavretie kúpnej zmluvy podľa § 409 a následného Obchodného zákonníka, zákona č. 513/1991 Zb. v znení neskorších právnych predpisov (ďalej len „OZ“). Kúpna zmluva medzi spoločnosťou Coffee Ni-Ro spol. s r.o. (ďalej len „dodávateľ“), ako predávajúcim a objednávateľom ako kupujúcim, sa uzaviera na základe objednávky objednávateľa a jej akceptácie dodávateľom, kde predmetom zmluvy je kúpa tovaru ponúkaného v katalógu dodávateľa. Kúpna zmluva je platne uzavretá po splnení podmienok stanovených týmito VOP. Tieto VOP sú na základe § 273 OZ súčasťou kúpnej zmluvy.

Právny vzťah dodávateľ vs. objednávateľ

Zmluvný vzťah medzi dodávateľom a objednávateľom sa riadi slovenským právom. Bez výslovného súhlasu dodávateľa sú dodávky do zahraničia vylúčené a objednávateľ preberá tovar od dodávateľa v Slovenskej republike.

Kúpna zmluva a jej náležitosti

Realizácia obchodu zmluvných strán prebieha na základe jednotlivých kúpnych zmlúv, ktorých náležitosťami sú:

  1. objednávka objednávateľa, ktorej súčasťou sú údaje o množstve a druhu tovaru a mieste dodania,
  2. potvrdenie objednávky dodávateľom, vrátane kalkulácie ceny.

Podmienky dodávky tovaru

Tovar sa dopravuje na miesta dodania (ďalej takisto „miesto určenia“) stanoveného podľa objednávky objednávateľa. Dopravu na adresu určenia zabezpečuje dodávateľ cez kuriérsku službu, ktorej náklady hradí objednávateľ. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na objednávateľa okamihom prevzatia tovaru. Vlastnícke právo k tovaru prechádza na objednávateľa dňom úplného zaplatenia kúpnej ceny. Dodacie lehoty uvedené v potvrdení objednávky sú nezáväzné. Dodávateľ je oprávnený dodať tovar pred touto lehotou i po jej uplynutí bez akýchkoľvek nárokov odberateľa na uplatnenie prípadnej škody spôsobenej omeškaním.

Nákup z krajín mimo SR

Ak ste fyzická osoba alebo právnická osoba zo zahraničia a máte záujem o kúpu tovaru, takýto obchod sa dohaduje individuálne. Predchádza tomu dohoda o zaslaní (kuriérska služba, pošta), a dodaní na adresu v objednávke a platbe. Ak ste firma a ste platcami DPH, vieme Vám vystaviť faktúru s nulovou DPH (vývoz v rámci EU). Odoslanie tovaru mimo SR poštou alebo kuriérskou službou sa spoplatňuje aktuálnym cenníkom podľa výberu prepravcu na náklady objednávateľa ak sa nedohodne inak.

Platobné podmienky

V cenách uvedených v katalógu je zahrnutá daň z pridanej hodnoty (DPH). Objednávateľ je povinný zaplatiť za tovar cenu určenú v katalógu spolu s DPH. Po dodávke tovaru je dodávateľ povinný vystaviť a zaslať objednávateľovi faktúru s náležitosťami daňového dokladu. Dodávateľ je oprávnený požadovať pred dodávkou zálohu vo výške až 100 % hodnoty zákazky, alebo je oprávnený zaslať tovar kuriérskou službou po zaplatení tovaru (prepravu si hradí objednávateľ). Dňom zaplatenia ceny je deň pripísania čiastky zodpovedajúcej kúpnej cene vrátane dane z pridanej hodnoty na účet dodávateľa. Za deň uskutočnenia zdaniteľného plnenia sa považuje deň odovzdania tovaru objednávateľovi. Pri omeškaní so zaplatením faktúry je dodávateľ oprávnený účtovať odberateľovi úroky z omeškania vo výške určenej ustanovením § 369 OZ.

Zákazník má možnosť zaplatiť za objednaný tovar nasledovne:

  • Bankový prevod / Vklad na účet – Zákazník na  účet SK6302000000003667383058  prevedie, alebo vloží sumu v plnej výške hodnoty objednávky.
  • V hotovosti pri Dobierke – Zákazník zaplatí za tovar pri prevzatí kuriérovi.
  • Pri osobnom odbere

Zákazník má možnosť vybrať si zo spôsobov dodania, ktorý mu  vyhovuje.

  • Dodanie kuriérskou službou, poštou
  • Osobný odber

Vrátenie tovaru

Objednávateľ má právo vrátiť tovar do 14 dní od prevzatia bez udania dôvodu. Tovar môže byť vrátený len po prechádzajúcej dohode s dodávateľom, a to nepoškodený, nepoužitý a v pôvodnom obale na adresu určenú dodávateľom. Náklady na dopravu tovaru hradí Objednávateľ. Po prevzatí vráteného tovaru vystaví dodávateľ dobropis na kúpnu cenu (bez dopravných nákladov) a vráti v dobropise uvedenú čiastku prevodom na účet odberateľa. Právo na vrátenie tovaru nevzniká v prípade, že tovar bol vyrobený podľa zvláštnej objednávky a nie je uvedený v katalógu, alebo ak na tovar bola poskytnutá zľava. Ak sa zákazník rozhodne pre vrátenie peňazí, kontaktuje našu spoločnosť telefonicky alebo e-mailom. Naša spoločnosť po overení podmienok na nárokovanie peňazí zašle zákazníkovi peniaze späť na účet resp. ich doručí iným spôsobom, ktorý zákazník navrhne.

Reklamácie

Pri uplatňovaní reklamácie je Zákazník povinný doručiť reklamáciu  s presným označením vady tovaru aj spolu s reklamovaným tovarom /vo forme poistenej zásielky, nie na dobierku/ na vlastné náklady na adresu sídla Predávajúceho. K reklamovanému tovaru musia byť priložené všetky dokumenty, ktoré Zákazník s tovarom obdržal pri prevzatí. Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava čas potrebný na odborné posúdenie vady. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní. V prípade výmeny tovaru za nový tovar dostane Zákazník doklad, na ktorom bude uvedený vymenený tovar. Záručná doba vymeneného tovaru začína plynúť znova od prevzatia veci.

Záverečné ustanovenia

Všetky právne vzťahy vznikajúce medzi Predávajúcim a Zákazníkmi sa riadia právnymi predpismi SR. Vo veciach neupravených týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami sa uplatnia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka.

Predávajúci si vyhradzuje právo meniť a dopĺňať tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky aj bez predchádzajúceho upozornenia kupujúceho. V prípade zmeny všeobecných obchodných podmienok alebo reklamačných podmienok, sa riadi celý proces nákupu prostredníctvom tých všeobecných obchodných podmienok, ktoré boli platné v momente odoslania objednávky kupujúcim a tieto sú prístupné na internetovej stránke predávajúceho

Neoddeliteľnou súčasťou týchto všeobecných obchodných podmienok sú aj reklamačné podmienky.

Odoslaním objednávky kupujúci potvrdil, že si prečítal všeobecné obchodné podmienky ako aj reklamačné podmienky a súhlasí s ich znením.

Tieto všeobecné obchodné podmienky a reklamačné podmienky sú k dispozícií v sídle spoločnosti k nahliadnutiu kupujúcim ako i sú zverejnené na internetovej stránke e-shopu.

Inak neupravené vzťahy v týchto všeobecných obchodných podmienkach ako v ich neoddeliteľných súčastiach (prílohách) sa riadia podľa príslušných ustanovení predovšetkým Zákona č. 40/1964 Zb, Zákona č. 250/2007 Z.z., Zákona č. 102/2014 Z.z., Zákona č. 122/2013 Z.z., Zákona č. 22/2004 Z.z. ako aj Zákona č. 513/1991 Z.z.

Tieto obchodné podmienky sú platné odo dňa 01.03.2017

Ochrana osobných údajov

Kupujúci vyhlasuje, že súhlasí v zmysle ustanovení §7 ods. 1 zákona č.122/2013 Z.z. O ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch. Kupujúci zároveň poskytuje predávajúcemu svoj súhlas s poskytnutím osobných údajov inej osobe a cezhraničným prenosom osobných údajov i do tretích krajín (akýchkoľvek krajín v rámci Európskej únie a krajín tzv. bezpečného prístavu). Predávajúci sa zaväzuje, že bude s osobnými údajmi kupujúceho zaobchádzať a nakladať v súlade s platnými právnymi predpismi SR. Kupujúci udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu neurčitú. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu.

 

Kontakt

Sídlo spoločnosti
Coffee Ni-Ro spol. s r.o.
Pekinská 2534/5
Košice 040 13
Slovenská Republika

mobil: +421 905 741 246
web: www.kavaniro.sk
e-Mail: info@kavaniro.sk
objednávky: objednavky@kavaniro.sk

Na faktúru...

IČO: 50 297 325
DIČ: 2120261737
IČ DPH: SK 2120261737
zapisané v OR SR Okresného súdu Košice I, oddiel Sro, vložka číslo: 39029/V

Banka: Fio banka, a.s
číslo účtu: 2101448153/8330
IBAN: SK27 8330 0000 0021 0144 8153
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

Máte otázku? Napíšte nám...